Verification of Calibration Report for ISO/IEC 17025

หลักสูตร                       1 วัน

จำนวนไม่เกิน                 30 ท่าน / หลักสูตร

In-house ค่าอบรม          ตามใบเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ตรวจและผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายในด้านวิชาการ
 3. ผู้ที่เป็น TM (Technical Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบด้านคุณภาพและด้านวิชาการ
 4. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทาและปรับปรุงระบบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ การทวนสอบผลการสอบเทียบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทวนสอบผลของการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายในด้านวิชการได้ ในการตรวจด้านการทวนสอบเครื่องมือวัด การตรวจใบรับรองผลการสอบเทียบ)
 3. ผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. หลักการของการทวนสอบผลการสอบเทียบ เช่น หลักการเลือก และ การกำหนดเกณฑ์การยอมรับ โดยพิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัด (Maximum Permissible Error : MPE) เป็นต้น
 2. การคำนวณและการพิจารณาเลือกเกณฑ์การทวนสอบผลการสอบเทียบ ตามลักษณะเฉพาะของผลการสอบเทียบหรือลักษณะเฉพาะของเครื่องมือวัดแต่ละประเภท
 3. การสรุปผลของการทวนสอบผลการสอบเทียบ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขกรณีเครื่องมือวัดไม่ผ่านตามเกณฑ์การยอมรับ
 4. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ และกรณีศึกษา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

แผนกพัฒนาระบบงาน ฝ่ายบริการเทคนิค  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ติดต่อ                คุณรัชดา ลับไพรี คุณกุลธิดา ยอดมาลี

โทร.                  02 617 1727 ต่อ 805 / 807

โทรสาร.             02 617 1703

Email                qsd@masci.or.th

Web site            www.masci.or.th

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน