Verification of Calibration Report for ISO/IEC 17025

หลักสูตร 1 วัน

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ตรวจและผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายในด้านวิชาการ
 3. ผู้ที่เป็น TM (Technical Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบด้านคุณภาพและด้านวิชาการ
 4. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทาและปรับปรุงระบบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ การทวนสอบผลการสอบเทียบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทวนสอบผลของการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายในด้านวิชการได้ ในการตรวจด้านการทวนสอบเครื่องมือวัด การตรวจใบรับรองผลการสอบเทียบ)
 3. ผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. หลักการของการทวนสอบผลการสอบเทียบ เช่น หลักการเลือก และ การกำหนดเกณฑ์การยอมรับ โดยพิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัด (Maximum Permissible Error : MPE) เป็นต้น
 2. การคำนวณและการพิจารณาเลือกเกณฑ์การทวนสอบผลการสอบเทียบ ตามลักษณะเฉพาะของผลการสอบเทียบหรือลักษณะเฉพาะของเครื่องมือวัดแต่ละประเภท
 3. การสรุปผลของการทวนสอบผลการสอบเทียบ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขกรณีเครื่องมือวัดไม่ผ่านตามเกณฑ์การยอมรับ
 4. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ และกรณีศึกษา

………………………………………………………………………………………………………………………..
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่
ฝ่ายบริการเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ติดต่อ : คุณปัทมรัตน์ คุณกุลธิดา คุณรัชดา
โทร. 02 617 1727 ต่อ 805, 807
Email :  qsd@masci.or.th

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน