แนะนำมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

introduction-to-tis14061-1

ปัจจุบัน การผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยมีความสำคัญมากเนื่องจากทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลูกค้าในประเทศต่างๆ ได้หันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทหรือองค์กรที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น  หนึ่งในมาตรฐานนั้นคือ มาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.14061-1/TIS 14061-1)

สำหรับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเป็นแนวทางแบบองค์รวมที่ทำให้มั่นใจว่ากิจกรรมป่าไม้จะส่งผลดีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ สามารถสร้างสมดุลให้กับความต้องการในการแข่งขัน ตลอดจนรักษาและปรับปรุงการทำงานของป่าไม้ในปัจจุบันและในอนาคตด้วย

สำหรับมาตรฐาน มอก.14061 – 1 ได้กำหนดข้อกำหนดระบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการป่าไม้สำหรับผู้ประกอบการ ครอบคลุมการจัดการส่วนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในที่ดินของผู้ประกอบการในพื้นที่ที่กำหนด

มาตรฐานนี้เหมาะสำหรับเจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือผู้จัดการสวนป่า ใช้สำหรับการยื่นสมัคร เพื่อขอการรับรองพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจของตนเอง รวมท้ังเป็นข้อกำหนดที่บังคับใช้กับผู้รับเหมาและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจที่ขอการรับรองด้วย

สำหรับประโยชน์ของมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีดังต่อไปนี้

 • ปรับปรุงระบบการจัดการ รวมถึงกลไกภายในของการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และการรายงาน
 • สร้างความได้เปรียบและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกซึ่งมีการแข่งขันกันสูง
 • ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมของการตัดไม้
 • บรรเทาผลกระทบบางส่วนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ช่วยปรับปรุงการบำรุงรักษาบริการระบบนิเวศ เช่น คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ผลผลิตของดิน เป็นต้น
 • เป็นกลไกทางการตลาดที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการทำป่าไม้อย่างยั่งยืน
 • ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะผลิตภัณฑ์ป่าไม้ที่มาจากป่าที่ได้รับการจัดการเป็นอย่างดี
 • บำรุงรักษา เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และปรับปรุงป่าที่มีมูลค่าการอนุรักษ์สูง
 • ปกป้องและลดความยากจนสำหรับวิถีชีวิตในท้องถิ่น

เจ้าของสวนป่า หรือผู้จัดการสวนป่าสามารถสมัครยื่นขอการรับรองพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจของตนเองเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมจากการตัดไม้ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อ 15 (Life on Land) ด้วย

ที่มา :

 1. https://www.facebook.com/467274273633774/posts/467806926913842/
 2. https://www.masci.or.th/service/cert-iso-tis14061-1/