มาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร (GMP FDA/GMP อย.)

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้ผู้ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งใบอนุญาตจะใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ 3 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต โดยยื่นคำขอต่อใบอนุญาตได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

มาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ซึ่งหมายถึง มาตรฐานเกี่ยวกับวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร

ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 (7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 โดยมาตรฐานระบบการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันตามความเสี่ยงต่อความปลอดภัยสำหรับการบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ได้มีการถ่ายโอนภารกิจที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตอาหารด้านการขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายให้หน่วยตรวจประเมินและรับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำหรับผู้ประสงค์จะขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร สำหรับสถานที่ผลิตอาหารที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป และสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กร/ผู้ประกอบการผลิตอาหารต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับรู้การถ่ายโอนภารกิจด้านการขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ให้หน่วยตรวจประเมินและรับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้องค์กร/ผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อมได้ทันเวลา โดยไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารจาก อย. ตามทะเบียนเลขที่ 2-02/2558

ประโยชน์ของการได้รับการรับรองระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 • เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
 • ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร หรือที่ได้รับการรับรองระบบ GMP หรือ HACCP หรือ ISO 22000 จาก สรอ. สามารถใช้สำเนาใบรับรองดังกล่าวเป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำขอเพื่อต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ต่อ อย.

SERVICE การบริการของ สรอ.

การตรวจประเมินและการรับรอง (Certification) มาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 386 (2560) เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก
 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 (2563) เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

มาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร (GMP FDA/GMP อย.)

 1. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
 2. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน การรับรองระบบการบริหารจัดการกรณีการโอนการรับรองจากหน่วยรับรองอื่น Download
 3. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
 4. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
 5. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ Download
 6. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย Download
 7. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย Download