สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) ให้บริการวิทยากรฝึกอบรม การเป็นที่ปรึกษา แนะนำการจัดทำและพัฒนาระบบงาน บริการตรวจประเมินภายใน การพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายใน ตามมาตรฐานสากล
มาตรฐานกลุ่มการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment)
  1. ISO/IEC 17020 มาตรฐานข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ
  2. ISO/IEC 17021 มาตรฐานข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการ
  3. ISO/IEC 17024 มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร
  4. ISO/IEC 17025 มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
  5. ISO/IEC 17065 มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริการ
ประโยชน์ที่ได้รับ
  • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับสากล
  • เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีคุณภาพ
  • เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง