Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 2 ธ.ค. 2567
ถึงวันที่: 3 ธ.ค. 2567
สถานที่: ยังไม่ระบุ
ราคา: 7,000 บาท
หลักสูตร: 2 วัน

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบ
 2. ผู้ที่เป็น QM (Quality Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบ
 3. ผู้ที่เป็น TM (Technical Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบ
 4. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำ และปรับปรุงระบบ
 5. ผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เข้าใจในหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) ข้อกำหนดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานด้านการตรวจสอบและรับรอง
 2. เข้าใจและสามารถตีความข้อกำหนดทั่วไปสำหรับห้องปฏิบัติการได้
 3. ผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment) ได้แก่ นิยามคำศัพท์สำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างการตรวจสอบรับรองในประเทศ การยอมรับร่วมในระดับสากล มาตรฐานด้านการตรวจสอบรับรองที่เกี่ยวข้อง
 2. ข้อกำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เช่น
  • ข้อ 1. ขอบข่าย
  • ข้อ 2. เอกสารอ้างอิงบังคับ
  • ข้อ 3. คำนิยาม
  • ข้อ 4. ข้อกำหนดทั่วไป
  • ข้อ 5. ข้อกำหนดด้านโครงสร้าง
  • ข้อ 6. ข้อกำหนดด้านทรัพยากร
  • ข้อ 7. ข้อกำหนดด้านกระบวนการ
  • ข้อ 8. ข้อกำหนดด้านระบบการจัดการ
 3. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ และกรณีศึกษา

วิธีการลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง

ติดต่อสอบถามได้ที่: คุณกุลธิดา 
โทร. 02-617-1727 ต่อ 807
E-mail: kullathida@masci.or.th

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 25/11/2567
ลงทะเบียน


ลงทะเบียน In-house Training

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน

วันอบรมอื่นๆ

วันที่ กิจกรรม
5 ส.ค. 2567 Introduction to ISO/IEC 17025 (Testing and Calibration Laboratories)
2 ธ.ค. 2567 Introduction to ISO/IEC 17025 (Testing and Calibration Laboratories)
Scroll Up