Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 26 ส.ค. 2567
ถึงวันที่: 27 ส.ค. 2567
สถานที่: ยังไม่ระบุ
ราคา: 7,000 บาท
หลักสูตร: 2 วัน

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ตรวจและผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบ
 2. ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน
 3. ผู้ที่เป็น QM (Quality Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบ
 4. ผู้ที่เป็น TM (Technical Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบ
 5. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำ และปรับปรุงระบบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เข้าใจในหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) ข้อกำหนดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานด้านการตรวจสอบและรับรอง
 2. เข้าใจและสามารถตีความข้อกำหนดทั่วไปสำหรับห้องปฏิบัติการ เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินภายในได้
 3. ผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment) ได้แก่ นิยามคำศัพท์สำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างการตรวจสอบรับรองในประเทศ การยอมรับร่วมในระดับสากล มาตรฐานด้านการตรวจสอบรับรองที่เกี่ยวข้อง
 2. สรุปข้อกำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  
  • ข้อ 1. ขอบข่าย
  • ข้อ 2. เอกสารอ้างอิงบังคับ
  • ข้อ 3. คำนิยาม
  • ข้อ 4. ข้อกำหนดทั่วไป
  • ข้อ 5. ข้อกำหนดด้านโครงสร้าง
  • ข้อ 6. ข้อกำหนดด้านทรัพยากร
  • ข้อ 7. ข้อกำหนดด้านกระบวนการ
  • ข้อ 8. ข้อกำหนดด้านระบบการจัดการ
 3. นิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินภายใน
 4. กระบวนการตรวจประเมินภายใน เช่น การเตรียมการตรวจประเมิน การทบทวนเอกสาร การตรวจประเมิน การพิจารณาผลการตรวจประเมินภายใน การจัดทำรายงาน การติดตามผลแก้ไขข้อบกพร่อง เป็นต้น
 5. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ และกรณีศึกษา

วิธีการลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่
ฝ่ายบริการเทคนิค  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ   
ติดต่อ  คุณกุลธิดา คุณรัชดา
โทร. 02 617 1727 ต่อ 805, 807 
Email: qsd@masci.or.th

 

 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 19/8/2567
ลงทะเบียน


ลงทะเบียน In-house Training

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน

วันอบรมอื่นๆ

วันที่ กิจกรรม
26 ส.ค. 2567 ISO/IEC 17025 Internal Auditor
Scroll Up