Implementation ISO26000: 2010

ผู้เข้าร่วมการอบรม
 1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบความรับผิดชอบต่อสังคมคในองค์กร
 2. ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ QMR คณะกรรมการ CSR หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
 3. ควรเป็นผู้ที่มีจุดมุ่งหมายในการนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ประโยชน์กับองค์กรให้เกิดประสิทธิผล
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 1. ทราบหลักการและข้อแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตาม ของมาตรฐาน ISO 26000
 2. สามารถแสดงความสอดคล้องของข้อแนะนำตามมาตรฐาน ISO2600
 3. สามารถการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 ให้กับองค์กร
หัวข้อการฝึกอบรม
 1. หลักการ (Principles) ความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000
 2. ข้อแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตาม มาตรฐาน ISO 26000
 3. แนวทางการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมกับองค์กรตามมาตรฐาน ISO 26000
 4. ทบทวนสถานะเริ่มต้น และการพิจารณาการดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการ ISO 26000
 5. การคัดเลือกประเด็น (Issue) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
 6. การติดตามผลการดำเนินงานและการให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 26000
 7. การสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อ เผยแพร่การดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ISO 26000
 8. ดำเนินการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร
ลงทะเบียน