Lead Verifier/Verifier ISO26000: 2010 (Non-registerd Course)

ผู้เข้าร่วมการอบรม
 1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพในองค์กร
 2. ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ QMR คณะกรรมการ CSR หรือผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคนิคต่าง ๆ ในการตรวจติดตาม
 3. ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานความเข้าใจในมาตรฐาน ISO 26000, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
 4. ผู้สนใจทั่วไป
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 1. เข้าใจในหลักการ (Principles) ข้อแนะนำ ตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม ISO26000
 2. เข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ และแนวทางในการทวนสอบความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กรตามมาตรฐาน ISO26000
 3. เข้าใจถึงแนวทางการนำกฏหมายความรับผิดชอบต่อสังคมไปแสดงความสอดคล้องกับการดำเนินงานของ์กร
 4. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
หัวข้อการฝึกอบรม
 1. ความรับผิดชอบต่อสังคม Trend หรือ ความจำเป็น
 2. ISO 26000 : Guidance on Social Responsibility
 3. การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย  พร้อมWorkshop
 4. แนวทางการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร (Guidance on integrating social responsibility throughout an organization)
 5. การจัดทำแผนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Voluntary initiatives for social responsibility) พร้อม Workshop
 6. กระบวนการทวนสอบ(Verify ) พร้อม Workshop
 7. กฏหมายเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ลงทะเบียน