Introduction to ISO26000: 2010

ผู้เข้าร่วมการอบรม
 1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร
 2. ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ QMR หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
 3. ควรเป็นผู้ที่มีจุดมุ่งหมายในการนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ประโยชน์กับองค์กรให้เกิดประสิทธิผล
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 1. ทราบหลักการของข้อแนะนำในมาตรฐาน ISO 26000
 2. ทราบขั้นตอน การเตรียมการ การดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO26000
 3. สามารถนำข้อแนะนำไปประยุกต์ใช้ภายในอง์กร
หัวข้อการฝึกอบรม
 1. แนวโน้มและสถานการณ์ความรับผิดชอบต่อสังคม
 2. ความเข้าใจต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (Understanding social responsibility)
 3. หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม (Principles of social responsibility)
 4. การยอมรับความรับผิดชอบต่อสังคมและการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Recognizing Social Responsibility and Engaging Stakeholders)
 5. ข้อแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Guidance on Social Responsibility core subjects)
ลงทะเบียน