กิจกรรม มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) ปี พ.ศ. 2567

banner-tmvs-2567
 1. หลักการและเหตุผล
  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน): สสปน. ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) เพื่อยกระดับการให้บริการสถานที่จัดงานซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการให้บริการของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ในภูมิภาคเอเชียและระดับโลก โดยปัจจุบันมีสถานที่จัดงานหลากหลายประเภท จำนวนมากกว่า 400 แห่ง จากทั่วประเทศสสปน. มีการวางเป้าหมายหลักในการเพิ่มรายได้และยกระดับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดงานและกิจกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย จึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการศูนย์ประชุม /อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ โรงแรม รีสอร์ท องค์กรภาครัฐ และเอกชน ได้การรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย โดยการจัดทำกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่สถานประกอบการให้ทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อตรวจประเมินสถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม รีสอร์ท และ องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในแต่ละประเภท อาทิเช่น ห้องประชุม สถานที่การจัดงานแสดงสินค้า และสถานที่การจัดกิจกรรมพิเศษ ให้ผ่านการรับรองตามข้อกำหนดของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย

2.2 เพื่อตรวจประเมินสถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม รีสอร์ท และ องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ผ่านการรับรองตามข้อกำหนดของเกณฑ์ประเมินด้านสุขอนามัยและการจัดงานเสมือนจริง (Hygiene และ Hybrid)

2.3 สร้างความเชื่อถือแก่ผู้ใช้บริการ อันเป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแก่การพัฒนาสถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม หรือ รีสอร์ท และ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

 1. จำนวนรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
  • มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) จำนวน 125 แห่ง
  • มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) จำนวน 5 แห่ง
  • มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) จำนวน 20 แห่ง
  • เกณฑ์การประเมินด้านสุขอนามัยและการจัดงานเสมือนจริง (Hygiene และ Hybrid) หรือ 2HY จำนวน 30 แห่ง
 1. ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 สถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม รีสอร์ท และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน ได้พัฒนาตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า และประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) และเกณฑ์ประเมินด้านสุขอนามัยและการจัดงานเสมือนจริง (Hygiene และ Hybrid) หรือ 2HY

4.2 การให้บริการของสถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม รีสอร์ท และ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือมากขึ้น

 1. กิจกรรมหลักของโครงการ(ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งกิจกรรม)

 poster-tmvs2024

“ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งกิจกรรม”
หมดเขตรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2567 หรือเมื่อครบตามจำนวน

ท่านสามารถกรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบการสมัคร : 👉  https://forms.gle/zffqTKec4LDgCE4Z7

ข้อมูลการติดต่อ :

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
แผนก Business Excellence ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • คุณดาริกา แซ่โง้ว ☎️ 0-2617-1727 ต่อ 211 📧: darika@masci.or.th
 • คุณอัฐพล พิริยประกอบ ☎️ 02-617-1727 ต่อ 214 📧: attapon@masci.or.th
 • คุณกุลธิดา เลิศเชาวยุทธ ☎️ 02-617-1727 ต่อ 217 📧: kulthida@masci.or.th

Download ใบสมัคร TMVS & 2HY

Download มาตรฐาน TMVS & 2HY *** 

 1. มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย : https://drive.google.com/drive/folders/1vDLJXspsySSeolRVZi2FptIoutaTODD5?usp=sharing
 2. เกณฑ์การประเมินด้านสุขอนามัยและการจัดงานเสมือนจริง (2HY) : https://drive.google.com/drive/folders/1HiXcqqG0CvovlpeFaGiZaLmss9oIkA_d?usp=sharing

 เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม : Download

การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน TMVS (Meeting Room)

https://drive.google.com/drive/folders/1wKCETaLd54jU2iRGAx7U9Tw-pjTktAn0?usp=sharing

การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน TMVS (Exhibition)

https://drive.google.com/drive/folders/1wu0c-3MRUQ4LPit1JdA2_IiuU11Tg1L5?usp=sharing

การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน TMVS (Special Event)

https://drive.google.com/drive/folders/16GnHYM6hN1pKdXcHE3-yxV6aJqtZIpAh?usp=sharing

การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน 2HY

https://drive.google.com/drive/folders/1lnZF9VoFmKzuR_OzX-ID4BXFsKFl7doy?usp=sharing