ระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001)

1. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
2. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ มรท. 8001-2553 (กรร.03) Download
3. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย Download
4. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย Download
6. แนวทางการดำเนินการในการปรับเปลี่ยนการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย จาก มรท.8001-2553 สู่ มรท.8001-2563 Download